IK-mat og HACCP

IK-mat og HACCP

Kurset retter seg mot deg som arbeider med trygg mat. Kurset kan gjennomføres som bedriftsintern opplæring ute i din virksomhet, eller hos oss i våre undervisningslokaler.

Kurset er utviklet i nært samarbeid med bransjen. Målet for kurset er at du skal vite hvilke tiltak du må iverksette for å kunne tilberede trygg mat som er fri for smitte. Du får opplæring og kompetanse innen hygiene og renhold, mikrobiologi og hvordan en skal gå frem for å utarbeide og følge en internkontrollforskrift for IK-mat.

Innhold:

 • IK Mat system inkl HACCP
 • Lover og forskrifter
 • Næringsmiddelhygiene
 • Kritiske punkter
 • HACCP – fareanalyse og risikovurdering
 • Insekter og skadedyr
 • Trygg mat
 • Hygiene
 • Mikrobiologi
 • Personlig hygiene
 • Kjøkkenhygiene
 • Renhold
 • Allergihåndtering

Hvem bør ta kurset?
Kurset er aktuelt for ledere og ansatte i virksomheter som har sitt arbeid innen produksjon, tilberedning eller salg av mat.

Det kreves at alle virksomheter har etablert et IK-Mat-system. Dette er et verktøy for dokumentasjon og løpende kvalitetssikring av bedriftens matrutiner. Systemet må tilpasses den enkelte virksomhet i forhold til type, omfang, risikoforhold og størrelse. Hensikten med systemet er å ivareta grunnleggende matsikkerhet, men det kan også brukes som et verktøy for kontinuerlig drifts- og produktforbedring. PÅ kurset får du en innføring i hvordan du best kan utvikle og vedlikeholde et godt og riktig system for din virksomhet.

Forkunnskaper: Bør ha noe erfaring med arbeid innen Horeca.
Språk: Kurset kan gjennomføres på norsk eller engelsk.
Varighet: Fleksibelt kursopplegg, varighet fra 6 – 24 timer.
Praksis i kurset: Nei.